IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z cyklu Horyzonty pedagogiczne
Olsztyn 5-6 czerwca 2018 roku

 

„Od (nie)pełnosprawności do różnorodności.
W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań w edukacji,
rehabilitacji i wsparciu”

 

 

 

       

 

 

 

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Iwona Chrzanowska
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
prof. dr hab. Marek Konopczyński
prof. dr hab. Amadeusz Krause
prof. dr hab. Marzenna Zaorska
dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM
dr hab. Beata Jachimczak, prof. UAM
dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ
dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
dr hab. Sławomira Sadowska, prof
dr hab. Teresa Żółkowska, prof. USz
dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM

Komitet organizacyjny

dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – Przewodniczący
prof. dr hab. Marzenna Zaorska

dr Katarzyna Ćwirynkało – Sekretarz
mgr Agnieszka Nowakowska – Sekretarz
dr hab. Urszula Bartnikowska,  prof. UWM
dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM
dr Beata Antoszewska
dr Ewa Górniewicz  
dr Iwona Myśliwczyk  
dr Agnieszka Żywanowska
mgr Anna Bernacka

Komunikaty

Komunikat nr 1 (pobierz)

 

Niepełnosprawność stanowi istotny aspekt ludzkiej różnorodności i doświadczenia, obok takich cech jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, orientacja seksualna. Ma swój kontekst historyczny i kulturowy. Chociaż osoby z niepełnosprawnościami stają się coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej, to nadal wśród innych cech świadczących o różnorodności ludzkiej, niepełnosprawność jest aspektem stosunkowo źle odbieranym, uznawanym za najmniej pozytywny i pożądany. Celem konferencji jest skupienie przedstawicieli środowiska nauki oraz praktyki zajmujących się problematyką niepełnosprawności i resocjalizacji oraz wymiana wiedzy i doświadczeń. Chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić do debaty naukowej, która pozwoli na ukazanie najnowszych ustaleń teoretycznych, a także aktualnych badań naukowych i rozwiązań praktycznych związanych z optymalnymi rozwiązaniami w zakresie edukacji, rehabilitacji i wsparciu. Formuła Konferencji obejmuje wystąpienia w sesjach plenarnych, tematycznych oraz plakatowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Podjęte zostaną następujące grupy problemów:  

 • osoba z niepełnosprawnością dawniej i dziś,
 • jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 • poszukiwania na rzecz optymalnych rozwiązań edukacyjnych, rehabilitacyjnych wobec osób z niepełnosprawnościami na różnych etapach życia,
 • pedagog specjalny w zmieniającej się rzeczywistości społecznej,
 • metodologiczne problemy prowadzenia badań wśród osób z niepełnosprawnościami,
 • niepełnosprawność a różnorodność (aspekty kulturowe, polityczne, prawne i edukacyjne),
 • wykluczenie społeczne
 • człowiek o niepełnej sprawności w zakresie społecznego funkcjonowania – perspektywa resocjalizacyjna.

Konferencja będzie miała miejsce w Olsztynie w dniach 5-6 czerwca 2018 r. w  HP Park Hotel w Olsztynie. Cena konferencji wynosi 400 zł i obejmuje:

 • udział  w konferencji,
 • udział w uroczystej kolacji 5.06,
 • catering podczas przerw kawowych oraz obiady w dn. 5 i 6.06,
 • publikacja w punktowanym czasopiśmie (po uzyskaniu pozytywnych recenzji),
 • materiały konferencyjne wraz z zaświadczeniem o uczestnictwie w konferencji.

Jednocześnie informujemy, iż Uczestnicy dokonują indywidualnych/osobistych rezerwacji  i opłat noclegów. Cena udziału w konferencji nie obejmuje noclegów.

 

 

Zgłoszenia

Karta zgłoszenia (pobierz)

Zgoda na wystawienie faktury (pobierz)

 

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30.04.2018 r. pocztą tradycyjną na załączonym formularzu z dopiskiem: „Konferencja” na adres: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Specjalnej, ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn bądź elektronicznie na adres mailowy: horyzonty.pedagogiczne@gmail.com.

Opłaty prosimy dokonywać na konto: 72 1030 1986 2700 0000 1988 0060

W rubryce „tytułem” koniecznie prosimy wpisać kod finansowy: 19.880.060-500 Horyzonty Pedagogiczne 2018 oraz swoje nazwisko (prosimy zachować dowód wpłaty lub potwierdzenie z instytucji delegującej).

Do wystawienia faktury konieczne jest udzielenie zgody na wydanie faktury na załączonym formularzu zgłoszeniowym (przesłane pocztą tradycyjną lub wydrukowane, podpisane, zeskanowane i przesłane na pocztę mailową).

Program

Program konferencji zostanie opublikowany w maju 2018 roku.

Kontakt

 

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych
Katedra Pedagogiki Specjalnej
ul. Żołnierska 14
10-561 Olsztyn 
horyzonty.pedagogiczne@gmail.com

 

Sekretarz - dr Katarzyna Ćwirynkało: tel. +48 606 141 691

Sekretarz - mgr Agnieszka Nowakowska: +48 793 078 334